Säännöt

Klikkaa linkistä auki ja tutustu sääntöihimme.

Raholan Siirtolapuutarhanviljelijät ry              

SÄÄNNÖT


1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Raholan Siirtolapuutarhanviljelijät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

- edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa ja sen yhteisöllisyyttä 

- edistää ja kehittää puutarhaviljelyä kestävän kehityksen ja luonnonsuojelun mukaisesti vapaa-ajan harrastuksena sekä vaalia siirtolapuutarhan mökkiperinnettä 

- edistää jäsentensä viihtyvyyttä, yhteisiä henkisiä ja fyysisiä harrastuksia sekä ylläpitää talkoohenkeä 

- valvoa jäsentensä etuja sekä kunnioittaa alueen kulttuurihistoriallisia arvoja 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- vuokraa Tampereen kaupungilta puutarha-aluetta Raholan kaupunginosasta ja vuokraa siitä jäsenilleen palstoja, vene- ja peräkärrypaikkoja voittoa tavoittelematta 

- hoitaa ja ylläpitää siirtolapuutarhan yhteisiä alueita ja rakennuksia 

- valvoo katselmuksin puutarha-alueen ja viljelypalstan vuokrasopimuksia sekä maanomistajan ja yhdistyksen antamia määräyksiä 

- harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa - harjoittaa harrastus- ja virkistystoimintaa, järjestää kokouksia, talkoita sekä juhla- ja virkistystilaisuuksia 

- valvoo, että siirtolapuutarhalla jäsenet noudattavat järjestystä ja hyviä tapoja 

- suuntaa toimintaansa sekä jäsenistölleen että osana lähialueensa yhteisöä 

- tekee esityksiä, aloitteita ja kannanottoja yhteiskunnan eri tahoille 

- voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa 

- kerää jäsenmaksuja sekä siirtolapuutarha-alueen toimintaan liittyviä maksuja 

3§ Rahoitus 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

- hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta 

- omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita - harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen 

- järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä hankkii toiminnalle asianmukaisen luvan 

- vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja - järjestää yhdistyksen tilaisuuksissa anniskelutoimintaa

hallituksen niin päättäessä, hallitus hankkii tarvittavat anniskeluluvat.

4§ Jäsenet, jäsenmaksut, jäsenten muut velvollisuudet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kunniajäsenet. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä pirkanmaalainen henkilö, joka yhdessä tai yksin vuokraa puutarhapalstan Raholan siirtolapuutarhan alueelta ja jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseneksi. Varsinaisen jäsenen kotipaikan tulee olla Pirkanmaa. Todistus kotipaikasta on esitettävä vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus. 

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia henkilöitä ja/tai mökin yhteisomistajia ja/tai palstan vuokrasopimuksen tehneitä. Perhejäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. 

Varsinainen jäsen maksaa yhdistykseen liittyessään yhden liittymismaksun/palsta/uusi jäsenyys. Liittymismaksun suuruuden vahvistaa vuosittain syyskokous. Jäsenmaksu peritään koko vuodelta. Mikäli mökin omistus tai hallintaoikeus ja/tai palstan hallintaoikeus siirtyy rintaperilliselle tai osaomistajalle, tulee uuden omistajan/haltijan ilmoittaa omistuksen/hallinnan siirtymisestä yhdistykselle kuukauden kuluessa. Rintaperillinen tai osaomistaja vapautuu varsinaisen jäsenen liittymismaksusta, mutta on velvollinen liittymään yhdistyksen jäseneksi. Hänen kuuluu suorittaa yhdistyksen jäsenille määritellyt vastuut, jäsenmaksut sekä yhteisötyövelvoitteet. Yhdistyksen entisen jäsenen mahdolliset aiemmat etuudet eivät periydy/siirry. 

Kunniajäseneksi voi hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen kokouksissa kunniajäsenillä on vain puheoikeus, elleivät he ole samalla varsinaisia jäseniä. Hallituksen on pidettävä ajantasaista luetteloa yhdistyksen jäsenistä. 

Jäsenten tulee hoitaa palstaansa hallituksen määrittelemien ohjeiden mukaisesti. Palstojen välinen kulkuväylä pidetään avoimena, pensasaitojen korkeus annetussa mitassa sekä muiden kuin hedelmäpuiden lakikorkeus sovitussa korkeudessa. Puiden, pensaiden, kasvien oksat eivät saa levitä yhteisalueille, tielle, raja-aidoille tai naapuripalstoille. 

Jos jäsen haluaa muuttaa rakennusten väriä, rakentaa hallitsemalleen palstalle rakennuksia tai rakennelmia, tulee asia esittää hallituksen hyväksyttäväksi. 

Mikäli palstan hoito laiminlyödään eikä hallituksen huomautuksia noudateta, on hallituksella oikeus poistattaa, leikkauttaa tai kaataa palstalta huomautuksen saaneet kasvit. Kustannukset tästä tulevat palstan haltijan maksettaviksi. Luvatta tehdyt rakennukset/rakennelmat voidaan poistaa palstan haltijan kustannuksella. Nämä asiat voivat olla myös aihe tontin vuokrasopimuksen purkamiseen. 

Hallituksella on mahdollisuus mennä tarkastuskäynnille palstalle, kun kyseisen palstan haltijalle ilmoitetaan kirjallisesti/sähköpostitse 2 viikkoa ennen tarkastusta.


 

5§ Jäsenen eroaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. 

Eronneen jäsenen on suoritettava kaikki ennen eroamista erääntyneet maksut ja myöhemmin puutarhapalstan vuokrakaudellaan määrätyt, sääntöjen 7 § mainitut maksut. Varsinainen tai perhejäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun 4 §:ssä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy. Tällöin erillistä eroilmoitusta ei tarvitse tehdä. 

6§ Jäseneen kohdistuvat sanktiot 

Yhdistyksen kokouksella on hallituksen perustellusta esityksestä valta kokonaan tai määräajaksi erottaa jäsen, joka on hallituksen antamasta kirjallisesta varoituksesta huolimatta laiminlyönyt jäsen ja muut sääntöjen mukaan määrätyt maksut tai muut jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen puutarhapalstan vuokrasopimuksen ehtoja tai niihin liittyviä maanomistajan ja yhdistyksen antamia kirjallisia määräyksiä tai on muutoin toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavalla tavalla. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä. Puutarhapalstan hoidon laiminlyöntiin liittyvissä asioissa hallitus järjestää katselmuksen, josta puutarhapalstan vuokraajalle on ilmoitettu. Hallitus voi antaa katselmuksen tuloksena vuokraajalle kirjallisen hoitokehotuksen tai varoituksen. 

Hallituksen päätöksellä jäsenen lukuun on mahdollista teettää sellaisia puutarhapalstan hoitotoimia, jotka jäsen on hallituksen kolmesta (3) kirjallisesta varoituksesta huolimatta lyönyt laimin ja siten rikkonut merkittävästi yhdistyksen ja jäsenen välisen puutarhapalstan vuokrasopimuksen ehtoja tai niihin liittyviä maanomistajan ja yhdistyksen antamia kirjallisia määräyksiä puutarhapalstan hoidosta. 

Ennen jäseneen kohdistuvan sanktiopäätöksen tekemistä on jäsenelle annettava tilaisuus selvityksen antamiseen, ellei kyseessä ole jäsenen erottaminen jäsenmaksun maksamatta jättämisen takia. Selvitykselle annettavan määräajan tulee olla vähintään kahden viikon pituinen. 


Palsta voidaan ottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksen hallintaan, kunnes saatavat on saatu katettua jäsenen maksuilla ja muut yhdistyksen määräämät jäsenvelvoitteet on suoritettu. Erottamisesta ja/tai palstan hallintaan ottamisesta on ilmoitettava asianomaiselle ulosottomenettelyn ilmoitussääntöjen mukaan kirjallisesti 30 vrk:n kuluessa yhdistyksen kokouksen erottamispäätöksestä, tai hallituksen tekemästä päätöksestä palstan hallintaan ottamisesta. 

Yhdistyslain mukaan erotettu jäsen voi jättää hallitukselle 14 vrk:n kuluessa valituskirjelmän tiedon saatuaan. Hallintaanotto on voimassahallituksen päätöksellä siihen saakka, kunnes vaaditut velvoitteet on hoidettu joko jäsenen toimesta tai mahdollisella vuokratuotolla. 

Erotetun jäsenen oikeus toimia puutarhapalstan vuokraajana jatkuu erottamisesta lukien kuluvan kalenterivuoden loppuun, ellei hänen kanssaan sovita lyhyemmästä ajasta tai puutarhapalstan vuokrasopimuksesta muuta johdu.


7§ Jäsenmaksut sekä puutarhapalstaan ja alueen hoitoon ym. liittyvät maksut 

- liittymis- ja jäsenmaksut jäsenryhmittäin 

- puutarhapalstakohtaiset kulutusmaksut 

- vuokrattavien tilojen ja alueiden maksut 

- yhdistyksen puutarha-alueen hoitoon, yhteisiin palveluihin sekä rakentamiseen, kulutukseen ja investointeihin liittyvät maksut Puutarhapalstoilta perittävä vuokra määräytyy Tampereen kaupungin ja Raholan Siirtolapuutarhanviljelijät ry:n välisessä 

vuokrasopimuksessa. 

Yhdistys päättää em. maksujen muutoksesta tai uudesta maksusta. 

8§ Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Heistä puolet on erovuorossa vuosittain. Varajäseniä valitaan neljä (4) vuodeksi kerrallaan. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai perhejäseniä. Samalta puutarhapalstalta saa hallituksessa olla enintään yksi jäsen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Tällaisia henkilöitä ovat mm. tiedotustoiminnasta vastaava, sähköisten kanavien ja jäsenrekisterien ylläpitäjä, yhteisötyövelvoitteista vastaava, koneista- ja laitteista vastaava henkilö sekä yhdistyksen saunan vastuuhenkilö. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös, jos puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii erikseen ilmoitettua asian käsittelyä varten. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat paikalla. Hallituksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaalissa kuitenkin arpa. 

Hallitukseen valittujen henkilöiden toimikausi alkaa valinnan tehneen kokouksen päättymisen jälkeen seuraavan tilikauden alusta. Hallitus voi tarvittaessa tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa, sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten mukaan 

- huolehtia, että yhdistyksen omaisuutta ja sen varoja hoidetaan asianmukaisesti 

- kutsua koolle varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella esille tulevat asiat 

- laatia yhdistyksen toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta ja allekirjoittaa tilinpäätös 

- laatia yhdistykselle toimintasuunnitelma ja tulevan vuoden talousarvio 

- hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet

- ylläpitää ajantasaista jäsenluetteloa ja hoitaa yhdistyksen arkistoa 

Puheenjohtajan tehtävänä on 

- kutsua koolle hallituksen kokoukset ja toimia niissä puheenjohtajana 

- allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa kokouspöytäkirjat - valvoa, että yhdistyksen omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja että yhdistyksen sääntöjä ja kokousten päätöksiä noudatetaan 

Sihteerin tehtävänä on 

- toimia sihteerinä yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa sekä varmistaa pöytäkirjat yhdessä puheenjohtajan kanssa allekirjoituksellaan 

- hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa ja hallitukselle tiedottamista - välittää tiedot kokousten päätöksistä asianosaisille ja ilmoittaa hallituksen päättämät yhdistyksen kokoukset sääntöjen mukaan


Taloudenhoitajan tehtävänä on 

- hoitaa yhdistyksen taloutta hallituksen ohjeiden mukaan - vastata yhdistyksen rahavaroista ja kirjanpidosta 

- yhdessä hallituksen kanssa laatia talousarvio seuraavalle vuodelle Kirjanpito voidaan myös ulkoistaa. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä puheenjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 

10§ Tilikausi 

Tilikausi on kalenterivuosi. 

11§ Tilin-/toiminnantarkastus 

Yhdistyksellä on HT- tai KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Varatilintarkastajaa ei tarvitse nimetä, jos tilintarkastus hankitaan tilintarkastusyhteisöltä. 

Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on jätettävä kirjallinen lausuntonsa tarkastuksen tuloksista hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle esitettäväksi viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilit ja kirjanpito tositteineen on mahdollista laatia, ylläpitää ja säilyttää sähköisesti. 

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja tiedottaminen

Kokouskutsut yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin tulee lähettää vähintään kaksi (2) viikkoa ja enintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse jokaiselle yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsuun sisältyy esityslista. Viljelykauden aikana yhdistys tiedottaa yhdistyksen ilmoitustauluilla ja /tai sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivuilla.

13§ Yhdistyksen kokoukset 

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii. 

Kokoukseen aiotut asiat tulee esittää kirjallisesti hallitukselle vuosikokouksen osalta ennen helmikuun 15. päivää, syyskokouksen osalta ennen syyskuun 15. päivää. Hallitus esittää asian kokoukselle oman lausuntonsa kanssa. 

Äänioikeutta voi käyttää yhdistyksen varsinainen jäsen, tai jäsenen valtuuttama henkilö valtakirjalla. Yhdellä äänioikeutetulla on mahdollisuus käyttää enintään kahta (2) kokouksen ääntä, joista toinen valtakirjalla. 

Mikäli voimassa on viranomaisten määräämiä kokoontumisrajoituksia esimerkiksi epidemian vuoksi, hallitus voi päättää tätä laajemmasta valtakirjojen käytöstä. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa kuitenkin arpa. 

14§ Vuosikokouksen ja syyskokouksen asiat 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kolme ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen asialista 

5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta. Vuosikokoukseen tulevat asiat 15.2. mennessä. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kolme ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen asialista 

5. esitellään hallituksen ehdotus seuraavan kalenterivuoden toiminnasta. 

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään liittymis-, jäsenmaksujen ja alueen hoitomaksujen sekä alueen yhteisten palvelujen kulutus- ja investointimaksujen suuruudesta

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi tilikaudeksi

8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä hallituksen varajäsenet (4kpl) ja valitaan hallitukselle vastuunalaiset toimikunnat 

9. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa näiden varahenkilöt 

10. päätetään toimihenkilöiden, tilintarkastajien ja

toiminnantarkastajien palkkioista 

11. valitaan yhdistyksestä edustajat eri järjestöihin, joiden jäsen yhdistys on 

12. valitaan hallituksen esittämien toimielinten vetäjät seuraavaksi toimintakaudeksi 

13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta, syyskokoukseen tulevat asiat 15.9. mennessä. 

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa huhtikuun loppuun mennessä pidettävässä vuosikokouksessa. Kokouskutsussa ne on mainittava. Asiaa koskevat ehdotukset on jätettävä hallitukselle helmikuun 15. päivään mennessä. Ehdotuksen tulee saada vähintään 3/4 äänienemmistö tullakseen hyväksytyksi. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

16§ Muut määräykset 

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 

Raholan Siirtolapuutarhanviljelijät ry merkitty rekisteriin 24.08.1949 

Hyväksytty Raholan Siirtolapuutarhanviljelijät ry:n vuosikokouksessa 23.5.2022 

Hyväksytty ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 28.09.2022