Arkisto

JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  kevät 2022

Yli kaksi vuotta kulunut Covid-19 pandemian kurimuksessa, mutta onneksi pikkuhiljaa  virus on muuttunut kevyempiä oireita aiheuttavaksi ja rokotuskattavuus on parantunut  niin hyvin, että tautitapaukset ovat aiempaa huomattavasti lievempiä, joskin tarttuvuus  on noussut. Kausivaihtelun ja rokotuskattavuuden parantuessa tilanne viruksen osalta on  siedettävämpi. 

Kun yhdestä pahasta saatiin helpotusta, niin sitten tuli idästä toinen vitsaus, jonka  vaikutuksia talouteemme ja toimintaamme on vielä mahdotonta ennakoida, joten sen  osalta toivokaamme pikaista selkeytymistä. Jo nyt tiedetään, että energian, sähkön ja  polttonesteiden hinta on noussut, mutta onneksi ainakin yhdistyksen talous toistaiseksi  kestää kyseiset muutokset. Talousarviota laadittaessa on syksyllä huomioitava  kustannusten nousu ja pohdittava joidenkin maksujen nostamista. 

Nyt jo voidaan todeta, että viime kausi, eikä alkava kausi 2022 myöskään tule puutarhalla menemään kuten AINA ennenkin on mennyt. Maailma muuttuu ja niin on  muututtava pienin askelin myös yhdistyksemme toiminta. Emme voi katsoa pelkästään  menneisyyteen, sellaisesta toiminnasta on tällä hetkellä aivan liikaa varoittavia  esimerkkejä. Yhteisöllisyys ja iloinen ilmapiiri vie asioita huomattavasti helpommin  parempaan suuntaan. Luonnollisesti hyväksi todettuja, kauankin käytössä olleita  toimintatapoja ja käytäntöjä on mahdollista ja tuleekin pitää sopivasti yllä, mutta se ei  voi olla itsetarkoitus. 

Sääntömuutosesitys on kokouskutsun liitteenä. Pyrkimyksenä on nykyaikaistaa sääntöjä  huolehtien jäsenistön yhdenvertaisuuden toteutumisesta huomioiden kuitenkin myös  alkuperäisen puutarha-aatteen ylläpitämisestä soveltuvin osin. 

Saunat tulevat nykytiedolla olemaan koko kesän käytössä ja niiden osalta  käyttöajankohtiin on mahdollisesti tulossa uusia virkeitä tuulia, joista ilmoitetaan  viljelykauden alkuun mennessä yhdistyksen nettisivuilla ja myös mahdollisuuksien  mukaan sähköpostitiedotuksella. 

Hunajatuotanto alueelta on toistaiseksi ollut vielä suhteellisen pientä, koska kaudella  2021 saimme ”palkaksi” 29 purkkia, jotka myytiin syyskokouksessa (kahden purkin  osalta odotan vielä suoritusta ��). Lisäsatoa on odotettavissa, sillä hunajamestarimme  Ilkka Veiström lupaili tuoda enemmän pesiä ”Kaivopuistoon”. Kesällä pyritään  Kesähelmen terassilla järjestämään myös hunajaluento, jolloin saamme lisää tietoa  mehiläisistä ja niiden hyödyistä alueemme marjapensaille, kukille ja viljelykasveille.

Sähköpostiosoitteita on saatu kerättyä hienosti ja ensimmäinen laskutuskin onnistui  loistavasti. Negatiivisia kommentteja ei toistaiseksi asiasta ole tullut tietoomme. Toki  käyttökokemuksia ei toistaiseksi ole vielä riittävästi, jotta voitaisiin antaa täydellistä  tietoa onnistumisesta. Sähköpostiosoitteita puuttuu enää 21 kpl ja puhelinnumeroita  puuttuu 41 jäseneltä.  

Yhteystietojen päivitys (myös osoitteenmuutosten osalta) on tärkeätä tiedonkulun tai  -annon takia, esimerkiksi murtojen, tuulivaurioiden jne. ilmoittaminen ilmoitustaululla  tai kirjeellä on aikaa vievää, eikä se ole kustannustehokastakaan. Tiedon saannin  viipyessä vahinko todennäköisesti kasvaa. Laskutus on huomattavasti edullisempaa ja  vähemmän kuluttavaa kuin perinteinen kirjepostilla tiedon toimittaminen. Yhteystietojen  muutokset voi toistaiseksi tehdä osoitteeseen: jarin.mailit@gmail.com tai puhelimitse  045 319 8411.  

Infoa yhdistyksestä löydät osoitteesta https://rahola.siirtolapuutarhaliitto.fi/. Siellä on paljon tärkeätä tietoa ja myös johtokunnan jäsenten yhteystiedot. Lisäksi yhdistyksellä  on käytössä myös Facebook ja Instagram. Sivuja pyritään päivittämään aktiivisesti, joten  asiaa on paljon, mutta käy useamman kerran ja tutustu niihin rauhassa. 

Muistathan, että yhdistyksen kokouksissa käsitellään kaikkien meidän yhteisiä asioita ja  kokous on paras mahdollisuus tulla kuulluksi ja esittää omia ajatuksiaan toiminnan  monipuolistamiseksi ja/tai kehittämiseksi. 

TEHTYJÄ JA TULEVIA HANKINTOJA/KUNNOSTUKSIA 

Tilikauden 2021 aikana suoritettiin ”Kaivotien” (A -alueen ja kanta-alueen välissä) vedenimeytysprojekti. Tarkoituksena on saada alueelle varastoituvan veden kulkeminen  hulevesikaivoon, jolloin rinteestä ja ojasta imeytyvä vesi ei aiheuttaisi usean palstan  vettymistä ja mahdollistaisi niiden käyttämisen normaalilla tavalla. Samalla tavoite on  saada Muokkaajantielle pahimmalta kohdalta valuneen veden imeyttäminen. Kustannuksia aiheutui noin 12 500 €. Työn loppuvaiheessa alueen sähkökaappi  vaurioitui lievästi ja sen korjaus suoritetaan loppuun sään salliessa keväällä. Vaurio  aiheutti myöhemmin talvella osittaisen sähkökatkon, joka saatiin korjattua pienellä  viiveellä. Yhdistyksellä oli riittävästi käyttövaroja, kuten syyskokouksessa asiasta  päätettäessä todettiin, joten projekti ei aiheuta lisämaksuja kerättäviin maksuihin  jäseniltä. Kustannus aiheutti tilinpäätökseen kirjanpidollisen negatiivisen tuloksen, joka  ilmenee tuloslaskelmasta.

Hulevesi aiheutti myös urheilukentällemme vaurioita, kun vesi syöksyi kartanon pihalta  juuri kaivetun syvän kokoomaojan taitse alueellemme. Neuvottelut kentän pinnalle  humusta tuoneen tulvavahinkojen korjaamiseksi ovat kaupungin kanssa kesken. 

Kartanon puolella olevan WC -rakennuksen vedensaanti vaurioitui kartanon jäätyä  tyhjilleen. Pakkasen aiheuttamat vauriot selviävät vasta myöhemmin keväällä. Kartano  on myynnissä ja todennäköisesti uusi omistaja ei välttämättä ole kiinnostunut  käymälätarpeistamme ja alustava suunnitelma kevyen rakennelman hankinnasta on  olemassa. Kaupungin kanssa on sijainnista neuvoteltava, koska selkeätä  rakennus/sijoituspaikkaa ei rakennelmalle lähelle nykyistä sijaintia ole osoittaa. Mikäli  nykyinen WC ei olisi käytössä, toimitetaan väliaikaiseen käyttöön ”pikkuvihreitä”. 

Lähivuosina on myös tehtävä lisää mittaviakin hankintoja; jo vuosia on kerätty rahaa  sähköjärjestelmien nykyaikaistamiseksi, keskusteltu on myös vesiputkiston  kunnostuksen tärkeydestä ainakin vanhimmalla alueella, mahdollisesti kerhotalon  rakentaminen ja parkkipaikan päädyssä olevan huoltorakennuksen kunnostaminen tai  uusiminen, ym. Edellä mainitut hankinnat/korjaukset tulevat aikanaan aiheuttamaan  jäseniltä kerättäviin maksuihin lisämaksuja kertasuorituksena, koska lainaa pankista yhdistykselle ei niihin myönnetä. 

Talousasioista numeerisesti kerrotaan edellisen kauden (vuoden 2021) tapahtumista ja  toiminnasta tuloslaskelman ja taseen avulla. 

Lisäksi vuosikokouskutsun liitteenä on lasku jäsenmaksuista (jäsen, perhejäsen ja liiton maksut), sekä alueenhoitomaksu. Maanvuokra ja sähköverkostomaksut laskutettiin  maaliskuussa. Sähköjen kulutusmaksut kerätään kesän loppupuolella ilmoittamienne  kulutusten mittarilukemien mukaisesti. 

MUISTATHAN maksaa laskut eräpäivään mennessä ja käyttää aina laskun VIITENUMEROA, jotta maksu kohdistuu oikein. Laskutuksen nykyaikaistuksen myötä  myös laskujen maksuseuranta ja perintä on tehostunut. Jäsenistömme on perinteisesti  hoitanut maksuvelvoitteensa hyvin, kiitokset siitä! 

Jari Hannula 

Raholan Siirtolapuutarhan viljelijät ry, johtokunnan puheenjohtaja, 

jarin.mailit@gmail.com Puh: 045 319 8411
 PUHEENJOHTAJAN KOMMENTTEJA (helmikuu 2021)

Kesällä 2019 ei olisi voinut arvata millainen maailma on kevään 2020 jälkeen. Miten lintukodossakin voi tunteet kiehua ja kanssaihmisten suhtautuminen muihin voi muuttua kun joudutaan muuttamaan yleisesti vallalla olleita kokoontumiseen ja yhteisöllisyyteen, sekä peruselämiseen liittyviä käyttäytymistapoja. Kuinka joidenkin mieli myrkyttyy, ellei enää ole mahdollista tehdä juuri kuten itse haluaa, vaan joutuu ottamaan myös muut ihmiset huomioon ja rajoittamaan omia toimintatapojaan.


Onneksi sentään vielä kuulumme siihen enemmistöön, joka on hyväksynyt toimenpiteet, joilla on saatu pidettyä Suomessa maltillinen tilanne Covid-19 osalta.


Kuitenkin on todettava, että maailmallakin levinnyt turhautuminen, ärtyneisyys ja todennäköisesti viruksen aiheuttama pelko tartunnoista on selvästi havaittavissa myös alueellamme, jossa ainekset rauhoittumiseen ja kivaan yhteiseloon olisivat muuten olemassa mitä parhaimmillaan.


Harmillista, että maailman muuttuessa, myös sellaisten asioiden, jotka on AINA TEHTY samalla tavalla, on muututtava. Kahden viimeisen vuoden aikana on vastuullisista tehtävistä jäänyt pois monta henkilöä, jotka ovat aiemmin hoitaneet hienosti tehtäväkenttänsä kuin rutiinijuttuina. Ikävä kyllä uudet asiat eivät ole helppoja omaksua, varsinkin kun ”sukupolvenvaihdos” on kerralla massiivinen ja kaiken lisäksi ajankäyttö
yhteisten asioiden hoitamiseen harrastuspohjalta ei enää onnistu nykyisten työelämän kiristyneiden vaatimusten takia samalla tavalla kuin ehkä aiemmin on ollut mahdollista.


Esitänkin suuret kiitokset aikaisemmin toimineille vastuuhenkilöille, joiden tekemä työ antaa vankan pohjan yhdistyksemme toiminnalle, jonka kehittäminen on siirtymässä alueen uusille mökkiläisille (viljelijöille). Parin kuluneen vuoden aikana on jo yli 40 mökkiä vaihtanut omistajaa. Ilolla tervehdin uusia ja toivottavasti innokkaita yhdistyksemme jäseniä ja toivotan kaikki osallistumaan avoimin mielin yhdistyksen toimintaan ja ottamaan rohkeasti vastaan myös vastuullisempiakin työtehtäviä.


Yhteisötyövelvoitteina hoidettavia vastuutehtäviä on mahdollista myös jakaa, jotta yhdelle henkilölle (tai perheelle) ei muodostuisi liian suurta painetta tehtävästään. Hyvänä esimerkkinä on kauden 2020 takkatuvan ja saunatilojen vuokraustoiminta, joka hoidettiin kahden perheen toimesta, jolloin työtehtävä ei sido kokoaikaisesti samaa yksikköä (kiitos Jorma ja Pertti!).


Kesäkahvilan vastuutehtävät ovat osoittautuneet myös sellaisiksi, että tehtävään on vaikea saada koko kesäksi vastuuhenkilöä, joten nyt olisi jo hyvä laittaa ajatusta muhimaan, jotta meillä olisi koko kesäksi kahvilalla toimiva ylläpito hankintoineen ja myyjineen (sesongin 2021 vastuuhenkilöt ovat hakusessa).


Alla on hyvin väljästi kerrottu millaisia tehtäviä jaossa oleviin tehtäviin sisältyy (kattava toimenkuvaselvitys on tekeillä), työtehtäviin liittyvä kokonaisuus on huomattavasti laajempi kuin alla on kerrottu:


Kesäkahvilan vastuuhenkilö:
- Huolehtii hankinnoista; myytävät tuotteet ja leivontatarpeet
- Sopii työvuoroista ja perehdyttää tekijät (leipojat, myyjät)
- Ottaa vastaan myyntitulot ja toimittaa taloudenhoitajalle, joka suorittaa tilitykset

Vessojen ja suihkujen siivouksesta vastaava:
- Huolehtii hankinnoista; pesuaineet ja -välineet
- Sopii työvuoroista ja perehdyttää tekijät

Saunojen ja takkatuvan vuokraustoiminta:
- Ottaa vastaan varauksia ja ilmoittaa laskutukseen laskutettavan tiedot
- Tarkastaa alueen siisteyden, pesee laiturin ja lakaisee terassin ennen
vuokrauksen alkamista
- Laittaa saunan kiukaan/kiukaat lämpiämään ajoissa, huolehtii saunat
saunomiskuntoon ja palauttaa tavarat paikoilleen ja tarkastaa tilat vuokrauksen päätyttyä

Saunojen lämmittäjä:
- Tarkastaa alueen siisteyden, pesee laiturin ja lakaisee terassin ennen
saunavuoron alkamista
- Laittaa saunan kiukaan/kiukaat lämpiämään ajoissa, huolehtii saunat
saunomiskuntoon ja palauttaa tavarat paikoilleen ja tarkastaa tilat saunomisen päätyttyä

Pesukoneesta ja suihkujen kolikkoautomaateista vastaava:
- Huolehtii varauskirjan ylläpidosta
- Luovuttaa panttia vastaan avaimen
- Kerää suihkuautomaattien kolikot ja ilmoittaa mahdollisista toimintahäiriöistä
- Tilittää maksut taloudenhoitajalle kauden päätteeksi
- Toimittaa laskutettavien tiedot laskuttajalle

Sähkömaksujen kerääjä:
- Ottaa vastaan sähköjenmaksupäivänä tai -päivinä rahasuoritukset ilmoitettujen sähkömittarilukemien mukaan
- Tilittää maksut taloudenhoitajalle
- Toimittaa laskutettavien tiedot laskuttajalle

Saunan tekninen vastaava:
- Tarkastaa alueen ja saunarakennuksen kunnon ja ylläpidon
- Tarvittaessa huolehtii siitä, että alue hoidetaan
- Vastaanottaa mahdolliset hälytykset

Isäntä:
- Jakaa yhteisötyövelvoitteet
- Huolehtii alueen teknisten laitteiden ja rakennusten yleiskunnosta ja valvonnasta
- Tekee kaikkea mahdollista ja huomattavasti enemmän kuin me muut yhteensä

Urheilutoimikunta:
- Järjestää lasten viikoittaiset kisat, joiden huipennuksena Raholan maraton
- Järjestää yhteisiä liikunnallisia tapahtumia (petankki, kalastuskisat ym.)
- Kerää osallistujia Tampereen alueen puutarhojen yhteiskisaan

Huvitoimikunta:
- Ei kerrytä yhteisötyövelvoitetta
- Toiminta on vapaaehtoista ja vapaamuotoista


Jari Hannula
Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  (Talvi 2020)

Näin on vuosi ja vähän toistakin vierähtänyt yhdistyksen puheenjohtajana. Vuosi oli tapahtumarikas ja alkoi kevään koittaessa harmillisilla uutisilla luonnonvoimien jyllättyä Pyhäjärvellä siten, että saunarannassa oleva laiturimme meni niin pahasti mutkalle, että se piti uusia. Siis rahaa kului. Onneksi edelliset johtokunnat olivat hienosti saaneet tilille ylijäämää, jolla sitten oli mahdollista uusia laituri entistä ehommaksi. Huomioitiin myös esitettyjä toiveita istumapaikkojen ja penkkien sijoituksesta.

Alkukesästä sitten katseltiin kesäkeittiön ympäristöä ja mietittiin miten elokuun juhlat saataisiin onnistumaan kynnöspellolla, jolla oli jo kompuroitu ja väännelty nilkkoja, sekä läikytelty kahveja jo vuosia. Päätettiin sitten rakennuttaa sellainen terassi, jolla onnistuisi huonompijalkaisenkin kävellä turvallisesti ja niiden, joiden jalka vipattaa musiikin soidessa, jopa tanssahdella karaokelaulajien tai Tapsan lainaamien laitteiden tuottamien kappaleiden tahdissa.

Lauantaina 3.8.2019 pidettiin sitten yhdistyksen 70-vuotisjuhlat, joka keräsikin kiitettävän määrän väkeä. Päiväjuhlissa palkittiin ansioituneita ja pitkäaikaisia yhdistyksen jäseniä sekä lisäksi muistutettiin edellistä puheenjohtajaa Hannelea aktiivisuutensa säilyttämisestä oikein mittarin voimalla. Illalla sitten juhlittiin rennommin, syötiin makkaraa, seurusteltiin ja tanssittiin uudella terassilla.

Kuluvalla kaudella 2020 tavoitteena on saada mahdollisuuksien mukaan jäsenistön yhteystietoja kartutettua sähköpostiosoitteilla, koska yhteydenpito onnistuisi paremmin ja lisäksi kutsujen, sekä laskujen lähettäminen tulisi huomattavasti edullisemmaksi kuin paperipostilla toimien. Enää ei ole mahdollista pankistakaan saada esitäytettyjä pankkisiirtoja, joten siitäkin syystä meidän on muutettava toimintatapojamme maailman muuttuessa. Sähköpostiosoitteen ja myös muuttuneet yhteystiedot voi ilmoittaa rekisterinhoitajalle, osoite: marika.ojansivu@gmail.com

Muistathan, että yhdistyksen kokouksissa käsitellään kaikkien meidän yhteisiä asioita ja se on paras mahdollisuus tulla kuulluksi ja esittää omia ajatuksiaan toiminnan monipuolistamiseksi.

Aasinsiltana edelliseen mainittakoon, että kuluvalla kaudella ja lähivuosina on tehtävä lisää mittaviakin hankintoja; jo vuosia on kerätty rahaa sähköjärjestelmien nykyaikaistamiseksi, keskusteltu on myös vesiputkiston kunnostuksen tärkeydestä ainakin vanhimmalla alueella, ylävessojen poistaminen on määrätty vuoteen 2021 mennessä ja uusien tilojen suunnittelu/rakentaminen, mahdollisesti kerhotalon rakentaminen ja parkkipaikan päädyssä olevan huoltorakennuksen kunnostaminen tai uusiminen, ym.


Toivotan kaikille yhteisöllistä, maukasta ja värikästä satokautta 2020.

Jari Hannula

Yhdistyksen puheenjohtaja